1.Ý nghĩa của quy y tam bảo

Đối với người phật tử quy y Tam bảo là môt nghi lễ rất quan trọng , bởi vì quy y Tam bảo được xem như là bước đầu để người Phật tử đi theo giáo lí đạo Phật. Quy y Tam bảo chính là đưa chính mình nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, sống theo gương của Đức Phật, y theo giáo pháp mà thực hành, thực tập rèn luyện thân tâm và nghe theo lời nhắc nhở của chư Tăng. Quy y chính là chúng ta tin vào Phật giáo và trở thành đệ tử của Phật, Pháp, Tăng.

Tam bảo là ba ngôi  báu: Phật báu, Pháp báu, Tăng báu. Nếu chúng ta có duyên gặp được Tam bảo, chắc chắn người đó sẽ được giải thoát mọi khổ não và tạo cho người một cảnh giới an tịnh, chân thật. Vì thế, Phật, Pháp, Tăng gọi là ba ngôi  báu. Tam bảo có công dụng vô lượng vô biên.

Khi chúng ta chọn Quy y tam bảo thì chính là lúc chúng là hướng đức tin của mình đến với đạo Phật. Nó được ví như một bản hợp đồng có thời hạn vô biên của chính chúng ta với đạo Phật và nội dung của bản hợp đồng đó chính là để chúng ta học hỏi và thực hành những đức tính của đức Phật, Pháp và Tăng. Trong đạo Phật, đức Phật , Pháp, Tăng chính là những loại châu báu quý giá của chúng ta. Đức tin trong đạo Phật đến từ những trải nghiệm thực tế khiến cho chúng ta rút ra được những kinh nghiệm và lý luận từ đó.

Quy y Phật

Đức Phật chính là người đầu tiên giác ngộ hoàn toàn về ba phương diện là Tự giác, Giác tha, Giác hạnh viên mãn và đức Phật chính là người sáng lập ra đạo Phật. Quy y phật nghĩa là chúng ta một lòng chí tâm hướng về Phật, phát nguyện học và hành theo những điều mà đưa chúng ta đến với sự giác ngộ. Hay nói một cách dễ hiểu là quy y Phật chính là chúng ta đưa thân xác và tâm trí đi theo đức Phật.

Quy y Phật nghĩa là cam kết đạt được quả Phật và giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Khi chúng ta tìm hiểu về những giáo lý, những câu chuyện xung quanh cuộc đời đức Phật, chúng ta sẽ hiểu hơn về ngài. Từ đó nguyện tu theo ngài, từ bỏ những tham, sân, si, mạn, nghi để sống cuộc đời an nhiên tự tại trong chính thân tâm chúng ta.

Quy y Pháp

Pháp chính là những lời dạy của đức Phật. Đối với phật tử thì Pháp là con đường đến với chân lý. Pháp của đức Phật cũng giống như những cuốn sách vậy, vì sách là sự đúc kết từ những tri thức của nhân loại, những kinh nghiệm từ những người đi trước. Pháp cũng vậy, Pháp chứa đựng những lời dạy mà đức Phật để lại cho nhân loại. Pháp được ví như chiếc bánh xe của Phật giáo. Bánh xe này không ngừng chuyển động, giáo lý của đức Phật cũng không ngừng phát triển để phù hợp với từng khoảng thời gian của nhân loại, Pháp đưa chúng sanh từ tối đến sáng, từ khổ đến hạnh phúc, từ vô minh đến với giác ngộ.

Quy y Tăng

Tăng, Ni được xem là những thầy, cô giáo trong đạo Phật. Tăng là bao gồm một cộng đồng những người tu sĩ cùng nhau sống hoà hợp và cam kết cuộc sống của họ là học hỏi và giảng dạy là Pháp của đức phật đến với Phật tử.

Chư Tăng có quyền và trách nhiệm là truyền dạy Pháp của đức Phật cho chúng sinh hiểu và tạo động lực cho tất cả chúng sinh tìm đến với đạo. Tăng được ví như là chiếc cầu nối để đưa chúng sinh đến với bờ giác ngộ. 

Chúng ta có thể hình dung chúng sinh là những người bệnh đang chờ thuốc chữa. Phật là một vị bác sĩ có thể chữa được tất cả các loại bệnh, Pháp là những liều thuốc chữa bệnh do Phật đưa ra còn Tăng chính là những nhóm y tá thay phật đưa thuốc đến với những người bệnh. cả ba nhân tố này đều đóng vai trò quan trọng giúp những bệnh nhân được khỏi bệnh, nếu thiếu một trong ba nhân tố thì quá trình chữa bệnh không thể hoành thành được.

Cuối cùng, ý nghĩa của quy y Tam bảo nằm ở chỗ hướng tâm của mọi chúng sinh tìm đến với sự tỉnh thức, trí tuệ và giải thoát. Mà Phật, Pháp, Tăng chính là ba ngôi báu chúng sinh phải hết sức tin tưởng và tuân theo nếu muốn thoát khỏi bể khổ mà ai cụng phải trải qua.

2. Lợi ích của quy y Tam bảo:

Sự quy y Tam bảo đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, vì nó đem lại sự an lạc ở đời sống hiện tại và cũng có thể cầu cho đời sau được an lạc và hạnh phúc, cũng có thể từ đây mà sự an lac đó đưa chúng ta đến với sự Niết-bàn tịch tĩnh.

Tóm gọn lại thì có tám điều lợi ích cơ bản:

1. Trở thành đệ tử của Phật.

2. Là nền tảng của việc thọ giới.

3. Có thể tiêu trừ nghiệp chướng.

4. Có thể tích tập phước đức to lớn.

5. Không đọa ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh).

6. Người và loài chẳng phải người (phi nhân) đều chẳng thể nhiễu loạn.

7. Có thể thành công trong mọi việc lớn.

8. Được thành Phật đạo.

Trong kinh Phật nói rất nhiều sự lợi ích của việc quy y Tam bao, dưới đây là ba ví dụ cho việc quy y Tam bảo:

1. Nếu người quy y Tam bảo trong tương lai sẽ được phước báu to lớn không thể cùng tận, ví như có được của báu mà người trong cả nước vận chuyển trong bảy năm cũng không hết được, công đức của việc quy y Tam bảo còn lớn hơn thế gấp ngàn vạn lần. (Kinh Ưu Bà Tắc giới)

2. Xưa có vị Thiên Tử ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên khi phước trời đã tận, còn bảy ngày nữa sẽ chết, những sự hoan lạc, những thiên nữ đẹp không còn thân cận, như những tướng mạo uy nghi đều đã thay đổi, mùi hôi bốc ra từ thân thể. Vị Thiên Tử cũng biết rằng sẽ bị đầu thai vào loài súc sinh. Thiên Vương biết được liền dạy thiên tử phát tâm quy y Tam bảo, sau bảy ngày Thiên Tử vãng sanh. Thiên Vương muốn biết Thiên Tử sanh vào đâu, nhưng không thể quán chiếu thấy được, bèn đến hỏi Phật. Phật liền dạy rằng: “Thiên Tử nhờ công đức quy y Tam bảo đã được sanh lên cõi trời Đâu Suất”. (Kinh Sát Cách Y Pháp Thiên Tử thọ Tam quy)

3. Ngày xưa có vị Tỳ kheo Sa Đẩu chuyên tụng trì danh hiệu của Tam bảo trong suốt 10 năm, chứng đắc sơ quả Tu đà hoàn, nay ở tại thế giới Phổ Hương làm vị Bích Chi Phật. (Kinh Mộc Hoạn Tử)

Phật cũng đã từng dạy, nếu người quy y Tam bảo, thì được Tứ đại thiên vương sai 36 vị thiện thần hộ trì, 36 vị thiện thần này còn có trăm ngàn vạn ức hà sa quyến thuộc cùng theo hộ trì người quy y Tam bảo. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng, mặc dầu quy y Tam bảo, có thể cầu  hiện thế bình an, nhưng mục đích cuối cùng của quy y Tam bảo vẫn là trở về và làm sống dậy tự tánh Tam bảo trong mỗi người, mới đúng là quy y Tam bảo chân chánh vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *