Tối ngày 10/03/2023 (nhằm 19/02 Quý Mão), chùa Cổ Am trang nghiêm lọng trọng tổ chức lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm đản sanh với sự tham dự đông đảo quý thiện nam tín nữ, Phật tử xa gần.

Trong kinh Pháp hoa, phẩm Phổ môn, Đức Phật đã từng nói: “Sở dĩ Bồ-tát có tên là Quán Thế Âm là vì Ngài thường quán sát, lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng sinh mà ứng hiện để ban vui cứu khổ. Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh đang thọ khổ, nghe danh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm mà thành kính xưng niệm, tức thì những chúng sinh đó thoát khỏi sự khổ”.

Chính vì thế, Đức Phật dạy: “Quán Thế Âm Bồ-tát có đại oai thần lực như thế nên tạo nhiều lợi ích cho chúng sinh. Do đó chúng sinh cần phải thường nhớ nghĩ trong tâm… Nếu có người thọ trì sáu mươi hai ức hằng hà sa danh hiệu Bồ-tát, lại trọn đời cúng dường thức ăn thức uống, y phục, giường nằm, thuốc men…, công đức của người thiện nam, thiện nữ đó rất nhiều. Lại nếu có người thọ trì danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm dù chỉ một thời lễ bái, cúng dường, phước đức của người này không khác người thọ trì sáu mươi hai ức hằng hà sa danh hiệu Bồ-tát, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Thọ trì danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm được vô lượng vô biên phước đức như thế”.

Đúng 19h00, toàn thể đại chúng ổn định trang nghiêm cung nghinh chư Tôn đức quang lâm lễ đài. Trong không khí thành kính thiêng liêng, Đại đức trụ trì cùng chư Tăng bổn tự đã cử hành nghi lễ tâm linh làm lễ an vị 18 tôn tượng La hán. Tiếp đến, đại chúng cùng nhau nhất tâm lễ lạy danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm và trì niệm danh hiệu Phật.

Cuối buổi lễ, toàn thể quý Phật tử đã dâng lên Tam Bảo những ngọn đèn từ bi – trí tuệ, cầu nguyện ánh hào quang của chư Phật, chư Bồ tát soi sáng, cứu vớt những nơi tăm tối, khổ đau mang lại cuộc sống an lành, tốt đẹp đến muôn nơi, muôn loài.

Hình ảnh ghi nhận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *